Usage Statistics for www.grossreichenbach.at

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 03:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 49963
Total Files 35607
Total Pages 48299
Total Visits 4042
Total KBytes 6947255
Total Unique Sites 1269
Total Unique URLs 50
Total Unique Referrers 2839
Total Unique User Agents 308
. Avg Max
Hits per Hour 69 297
Hits per Day 1665 2922
Files per Day 1186 2492
Pages per Day 1609 2854
Sites per Day 42 170
Visits per Day 134 216
KBytes per Day 231575 6620198
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.27% 35607
Code 206 - Partial Content 0.14% 71
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 1.68% 839
Code 304 - Not Modified 0.02% 8
Code 404 - Not Found 26.89% 13436

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1540 3.08% 1161 3.26% 1441 2.98% 160 3.96% 149 11.74% 10996 0.16%
2 2082 4.17% 1630 4.58% 1982 4.10% 190 4.70% 170 13.40% 15529 0.22%
3 2754 5.51% 2014 5.66% 2666 5.52% 152 3.76% 106 8.35% 18897 0.27%
4 1621 3.24% 1055 2.96% 1545 3.20% 124 3.07% 79 6.23% 8049 0.12%
5 1559 3.12% 1121 3.15% 1488 3.08% 99 2.45% 64 5.04% 8919 0.13%
6 2922 5.85% 2492 7.00% 2854 5.91% 128 3.17% 105 8.27% 24556 0.35%
7 1984 3.97% 1474 4.14% 1903 3.94% 132 3.27% 120 9.46% 13584 0.20%
8 1455 2.91% 1094 3.07% 1388 2.87% 107 2.65% 87 6.86% 11280 0.16%
9 1817 3.64% 1191 3.34% 1786 3.70% 131 3.24% 109 8.59% 9894 0.14%
10 1986 3.97% 1167 3.28% 1961 4.06% 164 4.06% 90 7.09% 11841 0.17%
11 1914 3.83% 1123 3.15% 1894 3.92% 123 3.04% 83 6.54% 10572 0.15%
12 1113 2.23% 449 1.26% 1080 2.24% 139 3.44% 90 7.09% 4424 0.06%
13 1077 2.16% 305 0.86% 1064 2.20% 95 2.35% 66 5.20% 2542 0.04%
14 1972 3.95% 1300 3.65% 1940 4.02% 87 2.15% 71 5.59% 13038 0.19%
15 1714 3.43% 1057 2.97% 1703 3.53% 76 1.88% 57 4.49% 10274 0.15%
16 1347 2.70% 545 1.53% 1320 2.73% 111 2.75% 74 5.83% 4894 0.07%
17 1213 2.43% 457 1.28% 1188 2.46% 113 2.80% 103 8.12% 4149 0.06%
18 1167 2.34% 528 1.48% 1151 2.38% 88 2.18% 88 6.93% 3773 0.05%
19 1404 2.81% 704 1.98% 1379 2.86% 146 3.61% 111 8.75% 8377 0.12%
20 1972 3.95% 1683 4.73% 1951 4.04% 176 4.35% 109 8.59% 16066 0.23%
21 2748 5.50% 2376 6.67% 2677 5.54% 216 5.34% 117 9.22% 22101 0.32%
22 2779 5.56% 2481 6.97% 2700 5.59% 210 5.20% 143 11.27% 23108 0.33%
23 1286 2.57% 1075 3.02% 1210 2.51% 143 3.54% 95 7.49% 10113 0.15%
24 688 1.38% 571 1.60% 616 1.28% 95 2.35% 83 6.54% 4161 0.06%
25 772 1.55% 509 1.43% 651 1.35% 114 2.82% 78 6.15% 4210 0.06%
26 855 1.71% 641 1.80% 805 1.67% 158 3.91% 102 8.04% 5388 0.08%
27 2164 4.33% 1964 5.52% 2089 4.33% 162 4.01% 116 9.14% 19835 0.29%
28 2037 4.08% 1925 5.41% 2008 4.16% 153 3.79% 96 7.57% 18009 0.26%
29 1113 2.23% 905 2.54% 1037 2.15% 145 3.59% 74 5.83% 8478 0.12%
30 908 1.82% 610 1.71% 822 1.70% 182 4.50% 110 8.67% 6620198 95.29%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 68 2051 4.11% 49 1470 4.13% 66 1990 4.12% 511 15326 0.22%
1 74 2231 4.47% 50 1524 4.28% 71 2144 4.44% 507 15214 0.22%
2 87 2626 5.26% 62 1875 5.27% 84 2533 5.24% 603 18079 0.26%
3 67 2020 4.04% 46 1406 3.95% 65 1950 4.04% 423 12689 0.18%
4 76 2301 4.61% 54 1638 4.60% 74 2225 4.61% 491 14729 0.21%
5 77 2324 4.65% 57 1713 4.81% 75 2254 4.67% 460 13812 0.20%
6 70 2106 4.22% 49 1475 4.14% 67 2034 4.21% 431 12929 0.19%
7 72 2189 4.38% 52 1581 4.44% 70 2113 4.37% 534 16031 0.23%
8 67 2039 4.08% 47 1433 4.02% 65 1970 4.08% 433 12984 0.19%
9 66 1986 3.97% 46 1399 3.93% 64 1926 3.99% 436 13092 0.19%
10 69 2077 4.16% 48 1452 4.08% 67 2010 4.16% 6024 180731 2.60%
11 67 2018 4.04% 47 1434 4.03% 65 1952 4.04% 36235 1087056 15.65%
12 66 1985 3.97% 45 1367 3.84% 63 1899 3.93% 483 14494 0.21%
13 68 2054 4.11% 49 1492 4.19% 66 1985 4.11% 36241 1087238 15.65%
14 65 1952 3.91% 46 1401 3.93% 63 1897 3.93% 143663 4309899 62.04%
15 63 1915 3.83% 45 1363 3.83% 61 1844 3.82% 400 12004 0.17%
16 68 2048 4.10% 48 1460 4.10% 66 1994 4.13% 470 14089 0.20%
17 68 2056 4.12% 50 1507 4.23% 66 1994 4.13% 474 14223 0.20%
18 64 1922 3.85% 45 1354 3.80% 61 1859 3.85% 376 11271 0.16%
19 64 1920 3.84% 46 1406 3.95% 62 1861 3.85% 446 13379 0.19%
20 62 1875 3.75% 43 1312 3.68% 60 1814 3.76% 432 12966 0.19%
21 70 2112 4.23% 51 1556 4.37% 67 2031 4.21% 510 15285 0.22%
22 69 2096 4.20% 50 1508 4.24% 67 2027 4.20% 494 14823 0.21%
23 68 2060 4.12% 49 1481 4.16% 66 1993 4.13% 497 14914 0.21%

Top 30 of 50 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30168 60.38% 302228 4.35% /stats/
2 5150 10.31% 3292 0.05% /
3 47 0.09% 3959 0.06% /stats/usage_201804.html
4 23 0.05% 2588 0.04% /stats/usage_201706.html
5 22 0.04% 2431 0.03% /stats/usage_201710.html
6 21 0.04% 2080 0.03% /stats/usage_201803.html
7 20 0.04% 2165 0.03% /stats/usage_201705.html
8 20 0.04% 2340 0.03% /stats/usage_201707.html
9 20 0.04% 1980 0.03% /stats/usage_201801.html
10 19 0.04% 2002 0.03% /stats/usage_201708.html
11 19 0.04% 2066 0.03% /stats/usage_201709.html
12 19 0.04% 2128 0.03% /stats/usage_201711.html
13 19 0.04% 2181 0.03% /stats/usage_201712.html
14 19 0.04% 1842 0.03% /stats/usage_201802.html
15 8 0.02% 23 0.00% /stats/usage.png
16 7 0.01% 6595472 94.94% /Wandertag_2018.zip
17 6 0.01% 30 0.00% /stats/ctry_usage_201705.png
18 6 0.01% 22 0.00% /stats/ctry_usage_201706.png
19 6 0.01% 26 0.00% /stats/ctry_usage_201707.png
20 5 0.01% 17993 0.26% /Trailer.mp4
21 4 0.01% 20 0.00% /stats/ctry_usage_201708.png
22 4 0.01% 16 0.00% /stats/daily_usage_201706.png
23 4 0.01% 16 0.00% /stats/daily_usage_201707.png
24 4 0.01% 16 0.00% /stats/daily_usage_201708.png
25 4 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201705.png
26 4 0.01% 8 0.00% /stats/hourly_usage_201706.png
27 3 0.01% 6 0.00% /stats/hourly_usage_201707.png
28 3 0.01% 6 0.00% /stats/hourly_usage_201708.png
29 2 0.00% 10 0.00% /stats/ctry_usage_201709.png
30 2 0.00% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201710.png

Top 10 of 50 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.01% 6595472 94.94% /Wandertag_2018.zip
2 30168 60.38% 302228 4.35% /stats/
3 5 0.01% 17993 0.26% /Trailer.mp4
4 47 0.09% 3959 0.06% /stats/usage_201804.html
5 5150 10.31% 3292 0.05% /
6 23 0.05% 2588 0.04% /stats/usage_201706.html
7 22 0.04% 2431 0.03% /stats/usage_201710.html
8 20 0.04% 2340 0.03% /stats/usage_201707.html
9 19 0.04% 2181 0.03% /stats/usage_201712.html
10 20 0.04% 2165 0.03% /stats/usage_201705.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30168 60.38% 1239 60.26% /stats/
2 5150 10.31% 743 36.14% /
3 47 0.09% 34 1.65% /stats/usage_201804.html
4 23 0.05% 6 0.29% /stats/usage_201706.html
5 22 0.04% 5 0.24% /stats/usage_201710.html
6 21 0.04% 5 0.24% /stats/usage_201803.html
7 20 0.04% 4 0.19% /stats/usage_201707.html
8 20 0.04% 4 0.19% /stats/usage_201801.html
9 20 0.04% 3 0.15% /stats/usage_201705.html
10 19 0.04% 3 0.15% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30168 60.38% 1238 60.54% /stats/
2 5150 10.31% 733 35.84% /
3 47 0.09% 35 1.71% /stats/usage_201804.html
4 23 0.05% 6 0.29% /stats/usage_201706.html
5 20 0.04% 5 0.24% /stats/usage_201801.html
6 21 0.04% 5 0.24% /stats/usage_201803.html
7 19 0.04% 4 0.20% /stats/usage_201712.html
8 20 0.04% 3 0.15% /stats/usage_201705.html
9 20 0.04% 3 0.15% /stats/usage_201707.html
10 19 0.04% 3 0.15% /stats/usage_201708.html

Top 30 of 2839 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12726 25.47% - (Direct Request)
2 2881 5.77% http://tubeclix.com
3 1800 3.60% http://xxxfax.com
4 1524 3.05% http://xn----8sbnarqdju6ab8d8bj.xn--p1ai/
5 1436 2.87% http://master-climat.com.ua/
6 1436 2.87% https://tel-number.ru
7 1264 2.53% https://world-bases.com
8 1253 2.51% https://kiv.kz
9 1163 2.33% http://rrdredlatina.info/
10 972 1.95% http://msk-stabilizator.ru/
11 972 1.95% http://veloshtuki.com.ua/
12 953 1.91% http://shop.stylew.ru/
13 933 1.87% http://vozvratprav.com/
14 932 1.87% https://almaztools.com.ua/
15 762 1.53% http://poollife.ru
16 756 1.51% https://officeman.prom.ua/
17 612 1.22% http://onloveona.ru/
18 580 1.16% http://pasttorrent.com
19 573 1.15% http://englisheducation.info/
20 557 1.11% https://firstxhub.com
21 489 0.98% http://escort-friesland.info/
22 468 0.94% http://onloveona.ru
23 425 0.85% https://tmstorrent.com
24 384 0.77% http://escortlariyiz.info/
25 384 0.77% http://olympicmedals.info/
26 369 0.74% http://\xec\xe5\xed\xfc\xf8\xe5-\xef\xeb\xe0\xf2\xe8\xf2\xfc.\xf0\xf4
27 316 0.63% http://cvexample.info/
28 316 0.63% http://education-and-reference-hub.info/
29 316 0.63% https://incash24.com/
30 272 0.54% http://cialissmx.com

Top 15 of 308 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9528 19.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 5884 11.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
3 4505 9.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4 3539 7.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
5 3448 6.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
6 2107 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 1519 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 1485 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
9 1423 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 996 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 544 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 YaBrowser/15.2.2214.3645 Safari/537.
12 544 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
13 512 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 486 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
15 389 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)

Usage by Country for April 2018

Top 30 of 57 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21449 42.93% 21385 60.06% 214196 3.08% Ukraine
2 13909 27.84% 2779 7.80% 35998 0.52% United States
3 12253 24.52% 10480 29.43% 63760 0.92% Russian Federation
4 826 1.65% 263 0.74% 1985 0.03% China
5 588 1.18% 190 0.53% 5203 0.07% Germany
6 277 0.55% 105 0.29% 4613 0.07% France
7 94 0.19% 81 0.23% 4081 0.06% Canada
8 88 0.18% 79 0.22% 6614147 95.21% Austria
9 68 0.14% 68 0.19% 682 0.01% Estonia
10 44 0.09% 39 0.11% 176 0.00% Denmark
11 39 0.08% 30 0.08% 1395 0.02% Spain
12 36 0.07% 16 0.04% 96 0.00% Unresolved/Unknown
13 36 0.07% 14 0.04% 12 0.00% Great Britain (UK)
14 26 0.05% 2 0.01% 2 0.00% Italy
15 25 0.05% 24 0.07% 213 0.00% Brazil
16 21 0.04% 13 0.04% 16 0.00% Czech Republic
17 20 0.04% 17 0.05% 114 0.00% Indonesia
18 20 0.04% 4 0.01% 23 0.00% India
19 14 0.03% 6 0.02% 34 0.00% Netherlands
20 13 0.03% 3 0.01% 22 0.00% Romania
21 12 0.02% 9 0.03% 81 0.00% Iran
22 11 0.02% 5 0.01% 42 0.00% Korea, Republic of
23 10 0.02% 10 0.03% 91 0.00% Ecuador
24 10 0.02% 5 0.01% 4 0.00% Latvia
25 7 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Hong Kong
26 6 0.01% 4 0.01% 3 0.00% Japan
27 6 0.01% 6 0.02% 51 0.00% Nepal
28 5 0.01% 5 0.01% 50 0.00% European Union
29 5 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Norway
30 4 0.01% 4 0.01% 31 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.21